మన పండుగలు

  ఉపాధ్యాయ దినొత్సవం

    ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవం (Teachers' Day) భారతదేశంలో సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ జన్మదినం అయిన సెప్టెంబరు 5 తేదీన ప్రతి సంవత్సరం జరుపుకుంటాము.ప్రపంచ ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవం అక్టోబరు 5 వ తేదీన జరుపుకుంటారు.