జో అచ్యుతానంద

జో అచ్యుతానంద జోజో ముకుందా

రార పరమానంద రామ గోవిందా ||జోజో||

నందు నింటను జేరి నయము మీఱంగ

చంద్రవదనలు నీకు సేవ చేయంగా

నందముగ వారిండ్ల నాడుచుండగ

మందలకు దొంగ మా ముద్దురంగ ||జోజో||

పాలవారాశిలో పవళించావు

బాలుగా మునుల కభయమిచ్చినావు

మేలుగా వసుదేవు కుదయించినావు

బాలుడై యుండి గోపాలుడైనావు ||జోజో||

అట్టుగట్టిన మీగడట్టె తిన్నాడే

పట్టి కోడలు మూతిపై రాసినాడే

అట్టె తినెనని యత్త యడుగ విన్నాడే

గట్టిగా నిది దొంగ కొట్టుమన్నాడే ||జోజో||

అంగజుని గన్న మాయన్న యిటురారా

బంగారు గిన్నెలో పాలు పోసేరా

దొంగ నీవని సతులు పొంగుచున్నారా

ముంగిట నాడరా మోహనాకార ||జోజో||

గోవర్ధనంబెల్ల గొడుగుగా బట్టి

కావరమ్ముననున్న కంసు బడగొట్టి

నీవు మధురాపురము నేల చేపట్టి

ీవితో నేలిన దేవకీపట్టి ||జోజో||

రంగుగా తాళ్ళపాకన్నయ్య చాల

శృంగార రచనగా జెప్పె నీ జోల

సంగతిగ సకలసంపదల నీవేళ

మంగళము తిరుపట్ల మదనగోపాల ||జోజో||
లాలి పాటలు
 

రామా లాలీ

 

ముద్దుగారే యశోదకు

 

జో అచ్యుతానంద

 

తారంగం తారంగం

 

చిన్ని అమ్మాయి

 

చక్కిలి గింతలు

 

ఊడిద చెట్లకు ఉయ్యాల కట్టి..

 

గొరంత దీపం

 

మేలుకో నా తండ్రి మేలుకో

 

జొ జొ