రామా లాలీ

రామా లాలీ మేఘశ్యామా లాలీ

తామరసనయన దశరథతనయా లాలీ ||రా||

అబ్జవదన ఆటలాడి అలసినావురా నీ

బొజ్జలో పాలరుగగానే నిదురబోవరా ||రా||

అద్దాల తొట్టెలో నేమో అనుమానించేవూ

ముద్దులపాపలున్నారని మురిసి చూచేవూ ||రా||

ఎంతో యెత్తు మరిగినావు యేమి సేతురా

ఇంతుల చేతుల కాకకు మేనెంతో కందునురా ||రా||

జోలపాడి జోకొట్టితే ఆలకించేవు

చాలించి మరియూరకుంటే సైగలు చేసేవు ||రా||

వెన్న పాలు ఉగ్గు నెయ్యి బాలుడ నీవు

తిన్నగా సేవించివయ్య తియ్యగ నుండు ||రా||
లాలి పాటలు
 

రామా లాలీ

 

ముద్దుగారే యశోదకు

 

జో అచ్యుతానంద

 

తారంగం తారంగం

 

చిన్ని అమ్మాయి

 

చక్కిలి గింతలు

 

ఊడిద చెట్లకు ఉయ్యాల కట్టి..

 

గొరంత దీపం

 

మేలుకో నా తండ్రి మేలుకో

 

జొ జొ