సంయుక్త అక్షరాలు

సంయుక్త అక్షరాలు

ఒక హల్లుకు వేరే హల్లు చేరే అక్షరాలును సంయుక్త అక్షరాలు అని అంటారు.

ఉదాహరణ -

పద్యము (ద + య = ద్య)
భగవద్గీత (దీ + గ = ద్గీ )
తర్కము (ర + క = ర్క)
అభ్యాసము (భా + య = భ్యా)
కార్యం (ర + య = ర్య)
పుష్పము (ష + ప = ష్ప)
ధర్మము (ర + మ = ర్మ)
విద్య (ద + య = ద్య)
సద్గుణము (దు +గ = ద్గు)
తెలుగు భాష
 

తెలుగు భాష చరిత్ర

 

తెలుగు వర్ణమాల

 

తెలుగు గుణింతములు

 

తెలుగు ఒత్తులు

 

తెలుగు వ్యాకరణం

 

సంధులు

 

సమాసములు

 

అలంకారములు

 

భాషాభాగాలు

 

విభక్తులు

 

పక్రుతి - విక్రుతి

 

సంశ్లేష అక్షరాలు

 

సంయుక్త అక్షరాలు

 

మహా ప్రాణ అక్షరాలు

 

ద్విత్వ అక్షరాలు

 

జంట పదాలు

 

మూడు అక్షరాల పదాలు

 

రెండు అక్షరాల పదాలు

 

ఏక వచన బహువచనాలు

 

పద సంపద

 

అంకగణితము

 

తెలుగు అంకెలు

 

తెలుగు నక్షత్రాలు

 

తెలుగు వారాలు

 

తెలుగు నెలలు

 

తెలుగు సంవత్సరాలు