సంశ్లేష అక్షరాలు

సంశ్లేష అక్షరాలు

ఒక హల్లుకు - రెండు ఒత్తులు చేరే అక్షరాలను సంశ్లేష అక్షరాలు అని అంటారు.
ఉదాహరణ -

స్వాతంత్ర్యము ( త + ర + య = త్ర్య )
ధృతరాష్ట్రుడు (షు + ట +ర = ష్ట్రు)
సామర్ధ్యము (ర + ధ + య = ర్ధ్య)
వస్త్రము (స + త + ర = స్త్ర)
రాష్ట్రము (ష + ట + ర = ష్ట్ర)
వైశిష్ట్యము (ష + ట + య = ష్ట్య)
సంస్కృతి (స + క + ర = స్కృ)
తెలుగు భాష
 

తెలుగు భాష చరిత్ర

 

తెలుగు వర్ణమాల

 

తెలుగు గుణింతములు

 

తెలుగు ఒత్తులు

 

తెలుగు వ్యాకరణం

 

సంధులు

 

సమాసములు

 

అలంకారములు

 

భాషాభాగాలు

 

విభక్తులు

 

పక్రుతి - విక్రుతి

 

సంశ్లేష అక్షరాలు

 

సంయుక్త అక్షరాలు

 

మహా ప్రాణ అక్షరాలు

 

ద్విత్వ అక్షరాలు

 

జంట పదాలు

 

మూడు అక్షరాల పదాలు

 

రెండు అక్షరాల పదాలు

 

ఏక వచన బహువచనాలు

 

పద సంపద

 

అంకగణితము

 

తెలుగు అంకెలు

 

తెలుగు నక్షత్రాలు

 

తెలుగు వారాలు

 

తెలుగు నెలలు

 

తెలుగు సంవత్సరాలు