భాషాభాగాలు

భాషాభాగములు

నామవాచకం: ఒక వ్యక్తిని గాని, వస్తువుని గాని, జాతినిగాని, గుణముమును గాని తెల్పు పదములను నామవాచకము అని అందురు.

ఉదా: రాముడు,రవి,గీత

రాముడు మంచి బాలుడు.

పై వాక్యంలో రాముడు అనేది నామవాచకం


సర్వనామం: నామవాచకములకు బదులుగా వాడబడు పదములను సర్వనామములు అని అందురు.

ఉదా: అతడు, ఆమె, అది, ఇది...

రాముడు మంచి బాలుడు. అతడు పెద్దల మాట వింటాడు.

ముందు చెప్పిన విధంగా పై వాక్యంలో రాముడు అనేది నామవాచకం. రెండవ వాక్యంలో అతడు అనే మాటకు రాముడు అనే అర్ధం. అయితే రాముడుకు బదులుగా అతడు అనే పదం వాడ బడింది. అతడు అనేది సర్వనామం.


విశేషణం: నామవాచకముల యొక్క, సర్వనామముల యొక్క విశేషములను తెలుపు వానిని విశేషణము లందురు.

ఉదా - మంచి బాలుడు


క్రియ: పనులను తెలుపు పదములను క్రియలందురు.

ఉదా: తినటం, తిరగటం, నవ్వటం...


అవ్యయము: లింగ, వచన, విభక్తి శూన్యములైన పదములను అవ్యయము లందురు.

అనగా స్త్రీ లింగము, పుంలింగము, నపుంసకలింగము వలన గాని, ఏకవచన, బహువచనముల వలన గాని, విభక్తుల వలనగాని ఏమార్పులను పొందని పదములను అవ్యయములని గుర్తించవలెను.


అవ్యవములు 2 రకములు

1. లాక్షణికములు

2. ప్రతి పదోక్తములు
తెలుగు భాష
 

తెలుగు భాష చరిత్ర

 

తెలుగు వర్ణమాల

 

తెలుగు గుణింతములు

 

తెలుగు ఒత్తులు

 

తెలుగు వ్యాకరణం

 

సంధులు

 

సమాసములు

 

అలంకారములు

 

భాషాభాగాలు

 

విభక్తులు

 

పక్రుతి - విక్రుతి

 

సంశ్లేష అక్షరాలు

 

సంయుక్త అక్షరాలు

 

మహా ప్రాణ అక్షరాలు

 

ద్విత్వ అక్షరాలు

 

జంట పదాలు

 

మూడు అక్షరాల పదాలు

 

రెండు అక్షరాల పదాలు

 

ఏక వచన బహువచనాలు

 

పద సంపద

 

అంకగణితము

 

తెలుగు అంకెలు

 

తెలుగు నక్షత్రాలు

 

తెలుగు వారాలు

 

తెలుగు నెలలు

 

తెలుగు సంవత్సరాలు