తెలుగు గుణింతములు

ల లా లి లీ లు లూ లృ లౄ లె లే లై లొ లో లౌ లం లః

వ వా వి వీ వు వూ వృ వౄ వె వే వై వొ వో వౌ వం వః

శ శా శి శీ శు శూ శృ శౄ శె శే శై శొ శో శౌ శం శః

ష షా షి షీ షు షూ షృ షౄ షె షే షై షొ షో షౌ షం షః

స సా సి సీ సు సూ సృ సౄ సె సే సై సొ సో సౌ సం సః

హ హా హి హీ హు హూ హృ హౄ హె హే హై హొ క్ష్ హౌ హం హః

క్ష క్షా క్షి క్షీ క్షు క్షూ క్ష్ క్ష్ క్షె క్షే క్షై క్షొ క్షో క్షౌ క్షం క్షః
« 1 2 3
తెలుగు భాష
 

తెలుగు భాష చరిత్ర

 

తెలుగు వర్ణమాల

 

తెలుగు గుణింతములు

 

తెలుగు ఒత్తులు

 

తెలుగు వ్యాకరణం

 

సంధులు

 

సమాసములు

 

అలంకారములు

 

భాషాభాగాలు

 

విభక్తులు

 

పక్రుతి - విక్రుతి

 

సంశ్లేష అక్షరాలు

 

సంయుక్త అక్షరాలు

 

మహా ప్రాణ అక్షరాలు

 

ద్విత్వ అక్షరాలు

 

జంట పదాలు

 

మూడు అక్షరాల పదాలు

 

రెండు అక్షరాల పదాలు

 

ఏక వచన బహువచనాలు

 

పద సంపద

 

అంకగణితము

 

తెలుగు అంకెలు

 

తెలుగు నక్షత్రాలు

 

తెలుగు వారాలు

 

తెలుగు నెలలు

 

తెలుగు సంవత్సరాలు